Từ khóa: Bệnh ecoli trên gà và những điều người nuôi cần biết