Từ khóa: Bệnh ORT ở gà thường là loại bệnh thường xuyên xảy ra