Từ khóa: Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ đẻ trứng của gà tre