Từ khóa: Gà báo lông – Giai đoạn quan trọng của chiến kê dũng mãnh