Từ khóa: Gà chọi Thổ Hà – Lò sản sinh ra những chiến kê nức tiếng mọi miền