Từ khóa: Gà cú chân xanh liệu có được coi là thần kê trên đấu trường?