Từ khóa: Gà đòn bị cúm chân – một trường hợp nguy hiểm