Từ khóa: Gà rừng lông đỏ – Mỹ kê được săn đón tại Việt Nam hiện nay