Từ khóa: Gà thư hùng kê – Thần kê ngàn năm có một chiến là thắng