Từ khóa: Gà Tò – Giống gà trong truyền thuyết chỉ dành cho vua chúa