Từ khóa: Gà Vorwerk – Gà Đức siêu hiếm đem lại lợi ích kinh tế cao