Từ khóa: Ngâm chân gà đá bằng nước lạnh – Biện pháp cứu nguy tức thì