Từ khóa: Vấn đề nuôi gà đá ở thành phố? Có được nuôi gà đá ở thánh phố không?